Privacyverklaring

Margot Peters Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie, gevestigd in Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Als je een dienst (intake, behandeling, informatie-avond, training, workshop, consult) afneemt of de website bezoekt, dan heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Om helder en transparant te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend ga ik uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en leef ik de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Ik heb hieronder op een rijtje gezet welke gegevens ik verwerk, waarom dat gebeurt en hoe ik met de persoonsgegevens omga. Daarnaast leg ik ook je rechten als betrokkene uit, om onder andere je gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of je gegevens te wissen.

De persoonsgegevens 
Volgens de AVG zijn persoonsgegevens "alle informatie over een geïdentificeerde of indentificeerbare natuurlijke persoon". Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot jou als persoon te herleiden zijn.
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dienst en/of je deze persoongegevens zelf aan mij versterkt. Ik verwerk in ieder geval je naam of bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie (mail, inschrijfformulier) of telefonisch. Gegevens van jongeren onder de 16 jaar worden alleen verwerkt met toestemming van hun ouders of voogd.

Gegevens websitebezoekers
Indien je mijn website www.margot-peters.nl bezoekt, dan worden er eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens die je invult op het contactformulier of het inschrijfformulier van de informatie-avonden en trainingen. De gegevens die je hierop invult zijn je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.  

Verwerkingsdoel
Ik verwerk je persoonsgegevens om mijn dienst aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen, het opstellen, versturen en incasseren van facturen, om je te bellen of te e-mailen, om je te informeren over wijzigingen, om je te informeren via de nieuwsbrief over nieuwe trainingen, workshops, stiltedagen etc. Bovendien verwerk ik ook persoonsgegevens als ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

Geautomatiseerde gegevensverwerking
Bij de verzending van de nieuwsbrief maak ik gebruik van het mailsysteem "mailchimp" met als doel te kunnen volgen welke mails worden geopend en bekeken. Ik dan dan de informatie nog beter afstemmen op de behoefte van de geïnteresseerde. Voor deze nieuwsbrief kan je je te allen tijde afmelden. Ik verkoop nooit persoonsgegevens van mijn clienten aan derden voor marketing activiteiten.

Bewaartermijn
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de juridische bewaartermijn van zeven jaar voor de opgeslagen gegevens.

Delen van persoonsgegevens
Ik verkoop je persoonsgegevens niet aan derden en ik verstrek persoongegevens uitsluitend met jouw schriftelijk toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, bijvoorbeeld mijn administratiekantoor, heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ik blijf daarbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Een cookie bestaat uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd en daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Ik maak bij het aanbieden van mijn diensten op de website gebruik van technische, analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Het IP adres wordt gebruikt om bezoekers te herkennen.

Rechten; gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar:

Margot Peters Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie
Mermsehof 1
6834 DS  Arnhem

of per e-mail naar: margot.verhoeven1968@outlook.com

Vermeld hierbij altijd om welk verzoek het gaat: inzage, rectificatie etc. en vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), je paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter berscherming van je privacy.

Indien je het verzoek per mail verstuurt, dan stuur ik je bovendien ter verificatie een e-mail naar het bij mij opgegeven e-mail adres of een sms naar het bij mij bekende telefoonnummer om je verzoek te bevestigen.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op je verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkeheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Margot Peters, tel 06-48103445 of via margot.verhoeven1968@outlook.com