Alg. voorwaarden

De onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor de 8-weekse mindfulness training en voor de 8-weekse mindfulness Booster. Bij inschrijving verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en deze gelezen te hebben.

1. Inschrijving

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2):

zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of wanneer ze eenduidig persoonlijk of per email of telefonisch te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen en zodra de deelnemer de bevestiging van deelname heeft ontvangen (digitaal of schriftelijk).

2. Intake en kennismakingsgesprek en inschrijving

De inschrijving is altijd afhankelijk van de uitslag van het (persoonlijke of telefonische) intake- / kennismakingsgesprek, voorafgaande aan een training. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel Margot Peters als de kandidaat aan de training kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot een deelname te laten overgaan. Het staat Margot Peters vrij om op basis van het intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Als Margot Peters negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat Margot Peters dit tijdens of kort na het intake gesprek weten, tenzij wederzijds anders is afgesproken. Na een positief besluit van beide kanten ontvangt de deelnemer binnen 7 werkdagen, tenzij wederzijds anders is afgesproken, na het intakegesprek digitaal per email de bevestiging van deelname, de algemene voorwaarden en de factuur toegestuurd.

3. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn met Margot Peters is afgesproken. In dat geval dient de deelnemer de op de factuur vermelde betalingstermijn aan te houden. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn/haar inschrijving ontlenen. Het staat Margot Peters vrij dan een andere kandidaat op die plaats te laten deelnemen. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij creditering zal Margot Peters de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

4. Annulering en Annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heb je het wettelijke recht om kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na de schriftelijke (mag per email) annulering.

2. Bij annulering na 14 dagen en tot 2 weken voor de start van het programma wordt er € 45,- administratiekosten gerekend.

3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is er 50% van het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Vanaf de eerste trainingsdag van het programma en bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt er geen restitutie plaats.

4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Margot Peters), wordt slechts € 45,- administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Margot Peters en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

6. Afgelasten van trainingen en programma’s

Margot Peters heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Margot Peters vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

7. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cliënten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Margot Peters en zal niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

8. Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en de manier van meedoen aan de oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij Margot Peters niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan Margot Peters geen verantwoordelijkheid nemen.

9. Algemene opmerkingen

9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Margot Peters.
9.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9.3 Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
9.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en/of onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van Margot Peters. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir met de daaraan gekoppelde geschilleninstantie Zorggeschil, waarbij Margot Peters is aangesloten. Zie punt 10. Klachtenprocedure.

10. Klachtenprocedure

Margot Peters hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt zij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van Margot Peters, dan nodigtzij u nadrukkelijk uit om haar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Margot Peters neemt uw op- en aanmerkingen serieus en zoekt graag samen met u naar een passende oplossing.


10.1. Indienen van een klacht
. Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kunt komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen, dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk indienen. U kunt uw klacht richten aan Margot Peters. 

10.2. Verloop van de klachtenprocedure
•De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
•Vervolgens wordt er zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
• Margot Peters streeft ernaar om elke klacht binnen 20 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
•Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Margot Peters zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie omgaan.

10.3. Beroepsmogelijkheid
Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stelt Margot Peters voor om uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir en de daaraan gekoppelde geschilleninstantie Zorggeschil. Margot Peters is aangesloten bij de klachtencommissie van Quasir met een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris vanuit de algemene voorwaarden van de Wkkgz. (www.quasir.nl)

10.4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor Margot Peters worden door haar correct afgehandeld.

10.5. Bewaartermijn
Klachten en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard. 

11. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, werkboek, audio-bestanden, meditatie-bestanden, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het Margot Peters (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Margot Peters en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of gebruikt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Na toestemming tot publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.margot-peters.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

12. Programma’s in opdracht van derden

Indien een instelling, bedrijf of stichting of vereniging of groep mensen een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, dan wordt er een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma, globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en e opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.